Chairman

Mr Mahendra Shah

chairman@sunrisegroupco.com

Linkedin :

MD

Mr. Pratik Shah

pratik@sunrisegroupco.com

Linkedin :

Joint MD

Mr. Ruchit Shah

Ruchit@sunrisegroupco.com

Linkedin :

Director

Mr. Jignesh Shah

jignesh@sunrisestainless.com

Linkedin :

CFO

Mr. Ankur Patwa

admin@sunrisegroupco.com

Linkedin :

Plant Head

Mr. Sunil Joshi

sunil.joshi@sunrisestainless.com

Linkedin :

Sr. Marketing Manager

Mr. Falgun Pansaniya

exim@stwpl.in

Linkedin :

Marketing Manager

Mr. Dhrupal Modi

exim@sunrisestainless.com

Linkedin :